07601
60 points Medium

https://mega.nz/#!CXYXBQAK!6eLJSXvAfGnemqWpNbLQtOHBvtkCzA7-zycVjhHPYQQ I think I lost my flag in there. Hopefully, it won't get attacked...

Flag
Rating 4.49
5
4
3
2
1

Discussion